Arbetslösheten fortsatt nedåt i länet

Politik
PUBLICERAD:
Arbetslösheten är den lägsta på tio år i Örebro län.
Foto: Arbetsförmedlingen
Arbetslösheten fortsatte att sjunka under 2018, ned till sju procent på riksnivå. Senast arbetslösheten var så låg var 2008. I Örebro län ligger siffran på 7,3 procent, en minskning med 0,5 procentenheter gentemot 2017.

Arbetslösheten minskar i alla grupper - inrikesfödda, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa - och ungdomsarbetslösheten har minskat oavbrutet sedan augusti 2013.

I Örebro län är det framförallt arbetslösheten bland män som minskat, -7,5 procent, medan den för kvinnor under samma period istället ökat lite, +0,3 procent. Ökningen bland kvinnor beror på att allt fler utrikesfödda kvinnor skriver in sig. Under det senaste året har antalet kvinnor ökat med tre procent medan utvecklingen för utrikesfödda män är den motsatta – en minskning med hela 8,2 procent.

344 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen vid slutet av 2018. Samtidigt var antalet personer som varslades om uppsägning fortsatt mycket få.

- Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark och vår prognos för utvecklingen visar på en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft under 2019, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Behov av insatser

Siffran för antalet inskrivna arbetslösa har minskat för både kvinnor och män – inrikes- och utrikesfödda, och oavsett utbildningsnivå – jämfört med föregående år.

En stor del av de inskrivna arbetslösa saknar dock den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar, vilket bidrar till svårigheter att få ut dem i arbete.

- För att inte fler ska fastna i längre tider utan arbete behövs en mix av insatser: reguljär utbildning, subventionerade anställningar och lägre trösklar in på arbetsmarknaden, säger Sundén.

Antalet arbetslösa i Värmlands län följer samma trend. 8 787 länsbor var inskrivna på Arbetsförmedlingen, en minskning med nära 1 300 personer, eller hela 13 procent.

En arbetslöshet på omkring 8 800 länsbor motsvarar 6,8 procent vilket, till skillnasd från Örebro län, placerar Värmland strax under under rikssnittet.