Processen bakom stängningen

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om förlossningen i Karlskoga går vidare.
Foto: Roger Gleisner
Sedan länge har det funnits önskemål från ledningen av Länskliniken ”Opererande onkologi” att centralisera förlossningsverksamheten till Örebro. Den 19 januari 2018 inträffade en förlossning i Karlskoga där det tillstötte komplikationer som krävde ett akut kejsarsnitt. Händelsen anmäldes till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Nu förefaller det som att denna händelse används för att lägga ner BB i Karlskoga.

Vad ligger bakom beslutet?

Efter att ha tagit ut och läst de handlingar som IVO har i ärendet finns anledning att fundera över vad som ligger bakom beslutet att stänga förlossningen i Karlskoga.

Som en del i anmälan till IVO har vårdgivaren ”Område opererande onkologi” inom Region Örebro län genomfört en internutredning. I denna identifieras vissa avvikelser från ett idealt förlopp. Dessa avvikelser kommenteras i rapportens sammanfattning med följande:

• Dokumentationen avseende förlossningsförloppet genomgående god

• En riskbedömning och åtgärdsplan borde gjorts men att det ”i detta fall inte inverkat menligt på vidare handläggning eller utfall för barnet”.

• Basal neo-HLR (hjärt- och lungräddning) har utförts adekvat, men navelkateter borde satts in tidigare.

• Detta barn hade varit bekänt av att födas med tillgång till neo-team …. ”Det går dock inte att uttala sig om det med annan handläggning gått att förhindra behovet av ECMO-behandling” (transport till Karolinska sjukhuset i Stockholm).

Den sammanfattande analysen av internutredningen visar att vissa avvikelser mot ett idealt förlopp noterats men att dessa ”sannolikt inte påverkat utfallet” eller ”huruvida detta kunnat påverka förloppet är oklart”.

IVO:s inspektion av förlossningen i Karlskoga med anledning av aktuell LexMaria

Nu tar det inte slut här. IVO har genomfört en tillsyn för att inhämta ett förtydligande av vårdgivarens förslag till åtgärder. Från Regionen deltar fyra chefer från Örebro. Varför fanns inte någon representant för BB i Karlskoga med vid denna tillsyn?

Dessa fyra chefer hävdar att ”bemanningen vid Karlskoga lasarett inte är tillräcklig för att säkerställa livsuppehållande åtgärder för ett nyfött barn under dygnets alla timmar årets alla dagar. Barnkliniken ”hävdar att ur barnets perspektiv finns inte förutsättningar för en jämlik vård”.

I ett senare uttalande sägs att påståendet om att ”bemanningen inte är tillräcklig” har sin grund i rekommendationer från ”Neonatalläkarföreningen”, en intresseförening för denna yrkesgrupp. Det är således en partsinlaga som på intet sätt har någon myndighetsstatus. Den myndighet som styr sjukvården är Socialstyrelsen.

IVO:s beslut

Det viktigaste är att IVO efter denna inspektion inte fattat beslut om att stänga förlossningen i Karlskoga. De beslutar däremot att ”öppna en egeninitierad tillsyn”. Antagligen för att skaffa sig en övergripande bild av verksamhetens kvalitet och säkerhet. Frågan är bara vad de ska titta på när förlossningen är stängd. Finns det en rädsla från ledningens håll att denna tillsyn skulle visa på en väl fungerande verksamhet och att stängningen därför måste ske skyndsamt?

Tankar kring processen så långt

Jag har min yrkesmässiga bakgrund i hantering av risker i potentiell farlig verksamhet (explosionsrisker). Detta har bl.a. resulterat i erfarenhetsutbyten, utvecklings- och utbildningsprojekt i samverkan med andra riskhanterande branscher som flyget och sjukvården. Detta har gett en viss erfarenhet av att både ur ett verksamhets- som myndighetsperspektiv genomföra och bedöma risk- och olycksutredningar. Min uppfattning är att den här aktuella internutredning jämfört med andra IVO-anmälningar som rapporterats från Kvinnoklinikens verksamheter i Örebro och Karlskoga knappast kan ligga till grund för ett så drastiskt beslut som att stänga ner verksamheten. Det finns istället nu ett behov av ett intensivt arbete för att verksamheten på förlossningen skall kunna komma i gång igen efter sommaren. En utmaning för ansvarig ledning. Det blir nog ingen semester i sommar.

Alf Rosberg

Moderat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.