• tisdag
  29 sep
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  30 sep
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  14°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Många frågor om förlossningen kräver svar

Insändare
PUBLICERAD:
I ett öppet brev till regionledningen kräver aktionsgruppen svar på en rad frågor om förlossningen och Karlkoga lasarett.
Foto: Roger Gleisner
Öppet brev till ledamöter i Region Örebro läns Regionstyrelse angående öppnande av förlossningen vid Karlskoga lasarett samt sjukhusets framtida utveckling.

Verksamhetschefen för Kvinnokliniken beslutade den 29/5 2019 att stänga förlossningen vid Karlskoga lasarett. Som skäl angavs att IVO konstaterat att ”bemanningen vid Karlskoga lasarett inte är tillräcklig för att säkerställa kompetensen för livsuppehållande åtgärder för ett akut sjukt nyfött barn dygnets alla timmar årets alla dagar”. Anmärkningsvärt är att detta inte är ett ”konstaterande” som IVO gör utan är ett ”konstaterande” som verksamhetschefen gör i samband med IVO:s tillsyn (se IVO tillsynsprotokoll 2019-12-03) troligen i syfte att centralisera förlossningsverksamheten till Örebro.

Politiskt finns full enighet om att Region Örebro län skall ha två förlossningskliniker varav en skall vara lokaliserad till Karlskoga lasarett. Att Karlskoga lasarett skall vara ett funktionellt akutsjukhus med de resurser som då krävs. Med detta som grund fick tf. sjukvårdsdirektören den 5 juni 2019 hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att organisera en kvalificerad utredningsgrupp med uppdrag att ta fram förutsättningar för att ”skyndsamt öppna förlossningen i Karlskoga”. Detta skedde också och en rapport lämnades med ett antal förslag med åtgärder för att öppna förlossningen igen. Utredningens förslag underkändes av verksamhetschef och chefsläkare. I stället tog man fram ett mycket omfattande alternativt förslag. Detta förslag kommenterade IVO, i samband med en inspektion den 5 november 2019, med ”Det är viktigt att man är realistisk med vad man kan åstadkomma när det gäller att ha adekvata åtgärder på plats för att öppna verksamheten igen”.

Denna kommentar måste, oavsett vilka vägar man väljer, vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Eftersom man från politiken inte såg att det fanns några förutsättningar för Kvinnoklinikens organisation att verkställa politikens uppdrag beslutade hälso-och sjukvårdsnämnden den 26 februari 2020 att förlossningsverksamheten, med tillhörande verksamheter, vid Karlskoga lasarett skulle handlas upp från en extern leverantör. Ett problem, som vi ser det, är att en förlossningsenhet inte kan leva ”ett eget liv” på lasarettet eller inom regionen. Förlossningen är en viktig del inom avd. Q:s samlade verksamhet och är, likväl som flera andra avdelningar, också beroende av en infrastruktur inom lasarettet som i nära samverkan tillsammans skall lösa sina uppgifter.

Vi ser att den nuvarande organisationen har stora svårigheter att leda lasarettets samlade verksamhet. Succesivt flyttas arbetsuppgifter/patientunderlag från avd. Q till Örebro. Nu senast var det personalen vid ”Bråckcentrum i Karlskoga” som kände sin framtid hotad. Vi anser därför att Lasarettets hela organisation måste ses över för att få en sammanhållen verksamhet som kan stödja varandra i det dagliga arbetet. Detta gäller inte minst när avvikelser från ”normala” förlopp inträffar. Sådana kan aldrig undvikas helt vilket Regionens Lex Maria anmälningar visar.

Ett annat problem är att personalen saknar förtroende för Kvinnoklinikens ledning och dess förmåga och/eller vilja att genomföra politikens enhälliga beslut. Vi anser därför att det fortsatta utvecklingsarbetet måste ledas och genomföras av en person/grupp som kan skapa förtroende hos både personal, politiker och inte minst medborgarna i berörda länsdelar.

Medarbetarna måste kunna känna förtroende för och uppskattning för sitt kunnande och sitt sätt att lösa sina arbetsuppgifter såväl de vardagliga som mer komplicerade t.ex. när komplikationer tillstöter. För närvarande är det, som vi uppfattar det, en allmänt negativ och ”straffande” kultur som präglar en önskan från ledningen att avveckla avd. Q i Karlskoga.

I dagsläget är en av de viktigaste förtroendeskapande åtgärderna att beskriva vad den framtid lasarettet och dess personal har att se fram emot och då handlar det inte om allmänna övergripande ”floskler” utan konkreta åtgärder, målbilder och tidplaner. Det handlar om att beskriva lasarettets gemensamma organisation och uppgifter samt organisation och bemanning. Det handlar om att tydliggöra Karlskoga lasaretts betydelse och roll i Östra Värmland för patienter men också som arbetsplats för personal som är bosatta i denna regiondel. Det sistnämnda är viktigt för att ta vara på de kompetenser som finns här eftersom sjukvården generellt har svårigheter att rekrytera kompetent personal. Vi tror också att en decentraliserad verksamhet med ett tydligt uppdrag och ledarskap är ekonomiskt fördelaktigt i Regionens arbete med att komma tillrätta med nuvarande vårdköer och ekonomiska underskott.

Regeringen har i dagarna aviserat stora tillskott till både regioner och kommuner. Här finns möjligheter att genom en satsning på den resurs Karlskoga lasarett utgör leva upp till de ambitioner regeringen nu lägger över på landets samlade sjukvård att leva upp till. Avslutningsvis vill vi särskilt peka på att den långa tid frågan diskuterats haft en oerhört destruktiv påverkan för lasarettet, på personalen samt på förtroendet för s sjukvården och då menar vi ledningen och politiken.

Det går inte att fördröja det fortsatta utvecklingsarbetet med hänvisning till Coronapandemin. Livet måste hela tiden gå vidare. Resurser måste sättas till för att komma igång med det nödvändiga förändringsarbetet. Sjukvården, inte minst inom Karlskoga lasarett, har visat att man har en inneboende kraft och flexibilitet för att snabbt anpassa verksamheten till rådande omständigheter. Det gäller bara att man får ett lokalt ledarskap som får uppdraget.

Med ovanstående som grund vill vi, personalen vid Karlskoga lasarett och de medborgare vi representerar få svar på följande frågor:

• Vem/vilka kommer att få uppdraget att ta fram ett underlag för upphandling av förlossningsverksamheten? Vem/vilka kan vi ha kontakt med i det löpande arbetet?

• Hur kommer lasarettets övriga organisation och uppdrag att anpassas till förlossningens verksamhet och en blivande entreprenörs önskemål?

• Den samlade akutsjukvården vid sjukhuset är en viktig stödresurs för förlossningen. Den är också viktig för regiondelens industriella verksamheter med verksamheter inom tung verkstadsindustri, explosiva varor, farlig kemi, E18 med ett av Sveriges tyngsta stråk av Farligt-gods transporter. Hur kommer uppdrag och bemanningen av denna del inom lasarettet att stärkas och utvecklas?

• Vilka tidsramar finns för att ”skyndsamt” öppna förlossningen och för att skapa en stabil plattform för lasarettets framtida verksamhet?

• Kommer de nya omfattande statsbidrag som aviseras att användas för att utveckla Karlskoga lasarett

• Hur ser Ni på initiativet att skapa ett kommunalförbund med ansvar att driva Karlskoga lasarett som ett länsdelssjukhus med bl.a. utvecklad akutsjukvård, BB och förlossningsverksamhet.

Styrelsen i Föreningen Rädda BB/förlossning och lasarettet i Karlskoga

Alf Rosberg, Mats Hansson, Eva-Lena Hansson, Torbjörn Melin, Anneli Mylly

Linda Brunzell, Patrik Nyström, Kristina Borén

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.